Intramurale zorginstelling

4Reguliere zorg vindt plaats binnen de zorginstelling waar de cliënt is opgenomen. Grof gezegd kennen we twee soorten instellingen, namelijk de verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Service, voeding (eten en drinken) en verblijf wordt in de reguliere zorg betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit in tegenstelling tot extramurale zorg, waar de patiënt hier zelf een voorziening voor moet treffen.

Specialist in de zorg
Om deze zorg te kunnen leveren heeft u als ondernemer te maken met diverse wet- en regelgeving. Wij zijn bekend met de complexe materie waar u als zorgondernemer mee te maken krijgt. Onze dienstverlening en organisatie kenmerkt zich door persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij u en uw onderneming. Samen met u zijn wij altijd op zoek naar het beste resultaat.

Onze dienstverlening
Graag ondersteunen wij u met onderstaande werkzaamheden:

  • Advies inzake Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AOIB);
  • Financiële- en loonadministratie, verwerking salarissen, fiscaal advies;
  • Opstellen financiële verantwoordingen, zoals jaarrekeningen, nacalculaties;
  • Samenstellen jaarstukken met inachtneming van specifieke vereisten grond van Richtlijnen verslaggeving WTZi en RJ 655;
  • Overige advieswerkzaamheden.

Daarnaast bieden wij de volgende werkzaamheden vanuit onze partner Confirm:

  • Beoordelen en controleren jaarrekening met inachtneming van specifieke vereisten grond van Richtlijnen verslaggeving WTZi en RJ 655;
  • Controle op de nacalculatie zorgproductie Wlz, Zvw en WMO. Wij hanteren hierbij de protocollen voor de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals opgesteld voor accountants door de Nationale Zorgautoriteit (NZa);
  • Controle op subsidieregeling zorginfrastructuur (ZIS);
  • Controle op naleving wet- en regelgeving omtrent de Wet Normering Topinkomens (WNT);
  • Overige controlewerkzaamheden.

Meer weten?
Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.