Geen verruiming winstuitkering: eerst beter inzicht in kwaliteit zorg

Datum gepubliceerd: maandag, 16 december 2019 Ga terug naar het overzicht

Het ministerie van VWS ziet nog geen noodzaak voor verruiming van de mogelijkheden tot het toestaan van winstuitkeringen. Dit blijkt uit een Kamerbrief van 9 juli 2019. Uit onderzoek blijkt dat zorgaanbieders momenteel voldoende eigen middelen en mogelijkheden hebben voor investeringen. Een verruiming brengt risico’s met zich mee. Een beter inzicht in de kwaliteit van zorg is dan noodzakelijk. Het ministerie van VWS gaat daarom eerst maatregelen nemen voor de juiste besteding van zorggelden.

Onderzoek naar uitkeren dividend: voldoende eigen middelen
Het uitkeren van dividend is momenteel in principe alleen toegestaan voor extramurale zorg. Voor intramurale zorg is dit verboden. Het ministerie van VWS heeft onderzoek laten doen naar de effecten van dividenduitkering op de kwaliteit, toegankelijkheid en/of betaalbaarheid van de zorg. Uit dit onderzoek blijkt dat zorgaanbieders voldoende eigen middelen hebben, waardoor een winstuitkering in de vorm van dividend eigenlijk niet nodig is om kapitaal van particuliere investeerders en institutionele beleggers aan te trekken.

Eerst beter inzicht in kwaliteit zorg
Uit de analyse bleek dat dividenduitkering de kwaliteit, toegankelijkheid en/betaalbaarheid van de zorg niet structureel in gevaar brengt. Toch stelt het ministerie zich behoudend op. Vooral ten aanzien van sectoren waar het inzicht in de kwaliteit van zorg niet op peil is, zoals (intramurale) tweedelijnszorg, ggz en langdurige zorg. Dividenduitkering brengt ook risico’s met zich mee. Het ministerie wil daarom eerst een beter inzicht. De voorwaarden voor het uitkeren van dividend worden hiervoor aangescherpt.

Overige maatregelen voor juiste besteding zorggeld
Ook de aangekondigde aanscherping van de Wet normering topinkomens (WNT) draagt bij door de ontwijking van de WNT tegen te gaan via vennootschappelijke constructies (zoals onderaannemers). Ook wordt het toezicht op zorgorganisaties en de eisen rond jaarverantwoordingen strenger. Door de verantwoordingsplicht van zorgaanbieders en financiële transparantie van zorgaanbieders, maar ook van onderaannemers aan wie zorg mogelijk is uitbesteed. Het ministerie wil hiermee onwenselijke praktijken binnen de zorg voorkomen.

Alternatieven voor winstuitkering
Toch behoefte aan kapitaal? Een alternatief voor aandelenkapitaal zijn bijvoorbeeld achtergestelde leningen. Ook is het mogelijk om benodigde productiemiddelen te huren of leasen.