Zorg

Fiscale nieuwjaarstips voor de zorgondernemer

Het begin van het jaar is hét moment om de fiscale positie van uw onderneming zowel zakelijk als privé nog eens onder de loep te nemen. Speciaal voor de zorgondernemer bekijken wij de juridische, fiscale en zorgitems waar u in 2019 rekening mee kunt houden. Welke nieuwe wet- en regelgeving is voor u van belang in 2019? [...]

Lees meer

Vanaf 2019 nieuwe regels bij geen WTZi-zorg geleverd

Voor zorginstellingen die een WTZi-toelating hebben, maar geen zorg hebben geleverd geldt er vanaf verslagjaar 2019 een nieuwe situatie: heeft uw instelling het verslagjaar geen zorg geleverd waar de toelating voor nodig is (WLZ- of ZVW-zorg) dan moet u zich vanaf verslagjaar 2019 vereenvoudigd of volledig verantwoorden. Er kan vanaf dan niet meer worden volstaan [...]

Lees meer

Extra controle IGJ op de jaarrekening

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijft extra controle uitoefenen op de jaarrekening en de accountantsverklaring in komend verslagjaar (2018). Wij hebben een aantal aandachtpunten voor u onder elkaar gezet. Zo moet u ervoor zorgen dat de jaarrekening de juiste onderdelen bevat en dat u de juiste vorm accountantsverklaring laat opstellen. De juiste [...]

Lees meer

Monitor Zorgverzekeringen 2018

Jaarlijks brengt de NZa een Monitor Zorgverzekeringen uit. Hierin gaan zij in op nieuwe ontwikkelingen. Ook geven zij de sector aandachtspunten mee voor de toekomst. Klik hier om de Monitor Zorgverzekeringen 2018 te openen. De huidige stand van de zorgverzekeringsmarkt biedt een goed uitgangspunt om vervolgstappen naar de toekomst toe te zetten. Deze vervolgstappen hebben onder [...]

Lees meer

Brief inzake WMO-verantwoording gemeente Achterhoek 2018

Het Sociaal Domein Achterhoek heeft namens de Achterhoekse gemeenten de zorgaanbieders WMO en Jeugdwet in de gemeenten in de Achterhoek geïnformeerd over de financiële verantwoording WMO- en Jeugdwet over 2018. Hier leest u de volledige brief: Achterhoek - Brief Financiele Verantwoording 2018.

Lees meer

Denk mee: Wet Zorg en dwang in zorg thuis

Geef je mening over de invulling van de Wet Zorg en Dwang voor zorg thuis. Welke onvrijwillige zorg mag thuis worden toegepast? Bron: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/wet-zorg-en-dwang-zorg-thuis.html

Lees meer

Lagere eigen bijdrage langdurige zorg per 1 januari 2018

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen met ingang van 1 januari 2018. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/11/03/lagere-eigen-bijdrage-langdurige-zorg-per-1-januari-2018

Lees meer

Uitstel overheveling extramurale behandeling naar Zorgverzekeringswet tot 2020

Deze aanvullende geneeskundige zorg wordt zowel aan kwetsbare individuen in de thuissituatie als aangroepen (dagbehandeling) geleverd. Bron: https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/01/uitstel-overheveling-extramurale-behandeling-naar-zorgverzekeringswet-tot-2020

Lees meer

Demente ouderen in Apeldoorn wachten soms 1 jaar op woonplek verpleeghuis

Ouderen met dementie in Apeldoorn hebben moeite met het vinden van een passende woonplek. Er zijn namelijk wachttijden in verpleeghuizen en andere zorginstellingen voor ouderen. Apeldoorn heeft slechts een paar honderd plaatsen beschikbaar, maar sommige locaties hebben een wachttijd van een jaar. Dat meldt de Stentor.  Bron: https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/41384-demente-ouderen-in-apeldoorn-wachten-soms-1-jaar-op-woonplek-verpleeghuis.html

Lees meer

Recherche Zorgfraude doorzoekt kantoren van zorgaanbieders

De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW doorzocht gisteravond twee kantoren van zorgaanbieders. Ook de woningen van twee voormalige bestuurders van deze zorgaanbieders zijn doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en fraude met declaraties voor zorg. Er is administratie in beslag genomen. Dat meldt de Inspectie.  Bron: https://www.nationalezorggids.nl/zorgverzekering/nieuws/41382-recherche-zorgfraude-doorzoekt-kantoren-van-zorgaanbieders.html

Lees meer

Zorgprofessionals schrappen onnodige regels

Zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepsgroepen gaan vanaf volgende week de bureaucratie te lijf. Met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan zij, samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders, vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dit te realiseren. Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id33340-zorgprofessionals-schrappen-onnodige-regels.html

Lees meer

NZa publiceert resultaten Kostenonderzoek langdurige zorg

De NZa heeft de resultaten van het kostenonderzoek langdurige zorg gepubliceerd. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar de herijking van de Wlz-tarieven per 2019. Bron: https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/01/nza-publiceert-resultaten-kostenonderzoek-langdurige-zorg

Lees meer

Aanvulling/rectificatie op artikel “Omzetting PGB in ZIN financiering”

Op 28 september j.l. hebben wij een artikel gepubliceerd met als onderwerp de omzetting van PGB in ZIN financiering. Naar aanleiding van dit artikel is enige discussie en verwarring ontstaan over de inhoud daarvan en heeft Per Saldo ons verzocht om een aantal zaken te verduidelijken en te rectificeren. Doelgroep Het artikel [...]

Lees meer

Challenge ‘Verpleeghuizen van de toekomst’ van start: doet u mee?

Technologie maakt het werk van zorgverleners aantrekkelijker en de zorg beter en veiliger. Daarom zoekt het ministerie van VWS goed werkende voorbeelden van technologie in de zorg. Bron: https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/01/challenge-verpleeghuizen-van-de-toekomst-van-start-doet-u-mee

Lees meer

Afronding Waardigheid en Trots: opbrengsten en vervolgtrajecten

Onlangs is het onderdeel Ruimte voor verpleeghuizen van het programma Waardigheid en Trots afgerond met een bijeenkomst van de taskforce die dit project heeft begeleidt. Bron: https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=48519

Lees meer

Update wetsvoorstel Zorg en Dwang

De Eerste Kamer behandelde in de week van 15 januari 2018 het Wetsvoorstel Zorg & Dwang. De minister is de branche op enkele punten tegemoet gekomen.  Er komt een aanpassingswet om de uitvoerbaarheid van het stappenplan te verbeteren, in dat kader zal in ieder geval minder vaak externe advisering verplicht worden. Bron: https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=48495

Lees meer

Volg de ontwikkelingen rond de nieuwe release van de iWlz

In het voorjaar van 2017 is de inhoud van de nieuwe release van iWlz vastgesteld en samen met de keten hebben is deze verder uitgewerkt. Bron: https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=48494

Lees meer

ActiZ bezorgd over snelle groei ongecontracteerde wijkverpleging

Op 22 januari 2018 heeft minister de Jonge het onderzoek naar (niet-)gecontracteerde zorg in de wijkverpleging naar de Tweede Kamer gestuurd. Bron: https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=48513

Lees meer

‘Veel klachten over zorg via gemeente’

Veel mensen ervaren het verkrijgen van zorg en ondersteuning via de gemeente als moeizaam. En als de hulp dan toch komt, is die niet altijd precies wat ze nodig hebben. Dat maken de Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in) op uit gezamenlijk onderzoek onder meer dan 8000 mensen. Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id33309-veel-klachten-over-zorg-via-gemeente.html

Lees meer

Minister wil pleegkind tot 21e bij pleeggezin

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil dat pleegkinderen in ieder geval tot 21 jaar in een pleeggezin kunnen blijven wonen. Het ministerie bevestigt berichtgeving hierover door RTL Nieuws. Bron: https://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/41255-minister-wil-pleegkind-tot-21e-bij-pleeggezin.html

Lees meer
Pagina 1 van 17