GGZ

Gemeentes investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen

Jeugd-ggz-aanbieders hebben veel contact met gemeentes in hun buurt over de bekostiging van de jeugdzorg. In een position paper informeert GGZ Nederland gemeentes welke onderwerpen voor de jeugd-ggz van groot belang zijn om te bespreken ter voorbereiding op aanbestedingen of elders in het traject van contacteren. GGZ Nederland wil regio’s en gemeentes uitnodigen om samen [...]

Lees meer

MIND vraagt extra aandacht voor knelpunten kinderen en ouders bij Jeugdhulp

De Transitie Autoriteit Jeugd vraagt aandacht voor een aantal knelpunten in de Jeugdhulp, waaronder de administratieve rompslomp en financiële problemen bij jeugdhulpaanbieders. MIND pleit voor extra aandacht voor zaken die jongeren en ouders direct raken, zoals de maandenlange wachtlijsten. Bron: http://www.platformggz.nl/lpggz/newsitems/ni003335

Lees meer

Generieke module Acute psychiatrie: heldere verwachtingen en praktische handvatten voor de hele keten

Bron: http://www.platformggz.nl/lpggz/newsitems/ni003336

Lees meer

Vernieuwingen in jeugdhulp nog ver weg

De decentralisatie moest verbetering brengen voor de jeugdhulp: integraal, toegankelijk en dicht bij het kind. Meer preventie, slimmere samenwerking en een einde aan verkokering omdat alle jeugdhulpvormen nu onder één opdrachtgever vallen: de gemeente. Van dat ideaal zien we twee jaar na de decentralisatie helaas nog te weinig terug. Dit vindt GGZ Nederland in reactie [...]

Lees meer

Stuurgroep Veiligheidshuizen stelt handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vast

De stuurgroep Veiligheidshuizen heeft op 2 maart het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld. Hiermee is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is specifiek bedoeld voor professionals in de Veiligheidshuizen. Het handvat richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende [...]

Lees meer

Financiële impuls stimulering regionale samenwerking ggz en Werk & Inkomen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kader van de financiële impuls Bevordering arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoeningen – Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk&Inkomen bekendgemaakt op hun website. Als GGZ Nederland zijn wij blij met deze impuls en hopen dat dit verder bijdraagt aan arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Al eerder werd door [...]

Lees meer

Innovatie Uitgelicht: Verbinden van cliënten met zorgnetwerk via streng beveiligde website

Vaak zijn er hulpverleners van verschillende partijen betrokken bij de zorg voor psychiatrische patiënten. Ondanks ieders beste bedoeling werken zij onbedoeld nog wel eens langs elkaar heen. Hierdoor kunnen dubbelingen en gaten in de zorg ontstaan, zoals onderzoeken die over gedaan worden. Voor de cliënt en zijn mantelzorger(s) is het al helemaal lastig om overzicht [...]

Lees meer

Onderzoek: behoefte aan meer informatie over Wet langdurige zorg

13 maart 2017 – Om toegang tot de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) te krijgen moet iemand die zorg aanvraagt voldoen aan wettelijk bepaalde toelatingscriteria en een vastgestelde procedure doorlopen. Zo moeten mensen een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid, om zorg vanuit de Wlz te... [...]

Lees meer

Te lang opgenomen door gebrek ambulante ggz-zorg

De ambulante zorg voor ggz- patiënten is nog lang niet overal goed voor elkaar. Daarom blijven patiënten veel langer dan nodig is, opgenomen in een instelling. Aldus het Zorginstituut Nederland in een rapport. Bron: https://www.zorgwelzijn.nl/GGZ/Nieuws/2017/3/Te-lang-opgenomen-door-gebrek-ambulante-ggz-zorg/

Lees meer

Kamerbrief over Vervoer personen met verward gedrag

9 maart 2017 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over het vervoer personen met verward gedrag. Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u twee documenten toekomen die betrekking hebben op het vervoer van personen met verward gedrag. Het eerste is een overzicht opgesteld door het Landelijk netwerk acute zorg (Lnaz) met een... [...]

Lees meer

Petitie stoprom.com

De discussie rond het gebruik van ROM (Routine Outcome Monitoring ) - het regelmatig invullen van vragenlijsten ter ondersteuning van de behandeling in de ggz - wordt met de petitie 'stoprom' flink op scherp gezet. En dat is jammer en onverstandig. Bron: http://www.platformggz.nl/lpggz/newsitems/ni003316

Lees meer

Uitspraak rechter in hoger beroep: gemeenten verantwoordelijk voor beschikbaarheid jeugdhulp

GGZ Nederland is blij met de uitspraak van het gerechtshof in hoger beroep, ten gunste van jeugdhulpaanbieders. Gemeenten zijn zelf financieel verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende jeugdhulp. Het plafondbudget dat gemeenten aan instellingen toekennen, moet daarom realistisch zijn. De uitspraak heeft precedentwerking voor instellingen die jeugdhulp aanbieden in andere gemeenten. In een vergelijkbare situatie [...]

Lees meer

GGZ Nederland blij met aangenomen Wet verplichte ggz

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet verplichte ggz. Hiermee komt voor GGZ Nederland en haar leden een langverwachte opvolger van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) in zicht. Hoewel gedwongen zorg altijd het laatste middel is dat gebruikt moet worden, is de nieuwe Wet verplichte zorg een grote verbetering voor de [...]

Lees meer

Pilot horizontaal toezicht GGZ valt in goede aarde

16 februari 2017 – Zilveren Kruis, VGZ en GGZ-zorgaanbieder Dimence Groep zijn positief over de ervaringen die ze gedurende een jaar hebben opgedaan in een pilot met horizontaal toezicht. De drie partijen zijn blij dat ze de samenwerking zijn aangegaan. Het verbetert de relatie en het vertrouwen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, zo ervaren ze. Horizontaal... [...]

Lees meer

Standaard GGz-meetinstrument is niet altijd even betrouwbaar

31 januari 2017 – Rom. De ROM moet niet worden ingezet om te benchmarken. Dat is de stelling van de initiatiefnemers van stoprom.com. De Stichting Benchmark GGZ (SBG) is het hier niet mee eens, zo meldt Zorgvisie. ROM De Algemene Rekenkamer was vorige week kritisch over Rom. Dit systeem zou volgens de rekenkamer nog niet voldoende... [...]

Lees meer

Observatiemaatregel in wet verplichte ggz dient enkel politiek doel

Minister Schippers van VWS denkt een oplossing te hebben gevonden voor de problematiek van mensen met verward gedrag en wil ernstige incidenten met mensen met een psychische aandoening voorkomen. Wij zijn met haar van mening dat we er als samenleving alles aan moeten doen om mensen tijdig van goede zorg en behandeling te voorzien. Daarmee [...]

Lees meer

Rapport Algemene Rekenkamer “Bekostiging van de curatieve ggz”

Gisteren verscheen het rapport van de Algemene Rekenkamer over de bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg. De Rekenkamer gaat in op de huidige praktijk van prestatiebekostiging en de ontwikkelingen om het bekostigingsmodel te verbeteren.   GGZ Nederland onderschrijft op hoofdlijnen de conclusies en aanbevelingen. Bijvoorbeeld dat er geen sprake is van een evenwichtige machtsverhouding tussen [...]

Lees meer

Aanzienlijke onderbesteding in de GGZ in 2016

26 januari 2017 – Onderbesteding. Vorig jaar is in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) bijna 300 miljoen euro minder besteed dan was beraamd. Dat heeft minister Schippers gezegd tijdens een algemeen overleg over de GGz. GGZ Nederland bevestigt deze cijfers, zo meldt Zorgvisie. Algemeen Overleg Tijdens het algemeen overleg sprak Schippers over de stand van zaken... [...]

Lees meer

Normen voor wachttijden ggz zijn toereikend

In opdracht van minister Edith Schippers deed de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek naar normen voor wachttijden in de ggz. Conclusie: de huidige normen zijn toereikend. Bron: https://www.zorgwelzijn.nl/GGZ/Nieuws/2017/1/Normen-voor-wachttijden-ggz--zijn-toereikend/

Lees meer

Nieuwe Wet verplichte ggz voorziet in behoefte

Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden: 'Met deze wet kunnen we wanhopige familieleden helpen en een passende vorm van zorg regelen. Dus snelheid bij invoering is geboden.' Bron: https://www.zorgwelzijn.nl/GGZ/Nieuws/2017/1/Nieuwe-Wet-verplichte-ggz-voorziet-in-behoefte/

Lees meer
Pagina 1 van 2